1. Doel van het reglement

Als consument heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. De wijze waarop dokterdokter.nl die bescherming uitvoert is beschreven in dit Privacyreglement, dat is opgesteld op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit reglement beschrijft het doel van deze registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd.

2. Begripsbepalingen

Van een aantal termen volgt hieronder de wettelijke beschrijving en waar nodig uitleg van die beschrijving.

Persoonsgegeven
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat een gegeven een Persoonsgegeven is als het informatie bevat over een natuurlijke persoon en die persoon identificeerbaar is. Dit laatste houdt in dat een verband gelegd moet kunnen worden tussen het betreffende gegeven en uw identiteit als persoon.

Verwerking van Persoonsgegevens
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als mede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. In het kort komt het erop neer dat de verwerking iedere handeling met Persoonsgegevens betreft of een aantal handelingen samen met elkaar.

Bestand
Elk gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen

Verantwoordelijke
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die óf het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen het doel van de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt; samengevat gaat het dus om de organisatie Solvo BV die als rechtspersoon verantwoordelijk is voor het vaststellen van het doel en de middelen van verwerking van Persoonsgegevens

Bewerker
Degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; dit is ieder bedrijf dat voor en in opdracht van dokterdokter.nl Persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld het bedrijf dat de internetsite dokterdokter.nl in ‘de lucht houdt’

Betrokkene
Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft; dit is iedereen die gegevens verstrekt aan dokterdokter.nl bijvoorbeeld met het doel in te kunnen loggen

Derde
Ieder, niet zijnde de Betrokkene, de Verantwoordelijke, de Bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke of de Bewerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken

Ontvanger
Degene aan wie de Persoonsgegevens worden verstrekt

Verstrekken van Persoonsgegevens
Het bekend maken of ter beschikking stellen van Persoonsgegevens

Verzamelen van Persoonsgegevens
Het verkrijgen van Persoonsgegevens

3. Reikwijdte

Dit Reglement is van toepassing op de in aanhangsel A, gehecht aan dit Reglement, genoemde Bestanden van Persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, gehouden door Solvo BV Krijn Taconiskade 414, 1087 HW Amsterdam.

Website: www.solvo.nl
E-mail: privacy@solvo.nl

4. Doel van en voorwaarden voor het verwerken van Persoonsgegevens

1. Dokterdokter.nl verwerkt gegevens en in het bijzonder Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet.

2. Dokterdokter.nl verzamelt Persoonsgegevens met een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel.

3. U als betrokkene verleent ondubbelzinnige toestemming aan Solvo BV voor de verwerking van persoonlijke gegevens, zo niet dan zal Solvo BV geen Persoonsgegevens van u verwerken.

4. Dokterdokter.nl verwerkt Persoonsgegevens van bezoekers uitsluitend met ondubbelzinnige toestemming. Dit betekent dat u als betrokkene in vrijheid uw wil heeft geuit. U geeft toestemming voor de verwerking van uitsluitend die Persoonsgegevens die omschreven zijn in aanhangsel A. Dat uw toestemming ondubbelzinnig is blijkt uit het aankruisen van een vakje waarbij u verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden. Deze toestemming kunt u intrekken middels een e-mailbericht aan dokterdokter.nl. Die zal dan zorg dragen voor verwijdering van de gegevens. Wijzigingen kunt u doorvoeren via de knop ‘wijzigen van persoonsgegevens’.

5. Solvo BV onderscheidt de Persoonsgegevens in Algemene en Medische gegevens. Algemene Persoonsgegevens zijn NAW-gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en dergelijke, in de meest brede zin van het woord. De medische gegevens zijn Persoonsgegevens betreffende de gezondheid.

6. Algemene gegevens worden verwerkt door Solvo BV met het doel een inlogprocedure mogelijk te maken zodat de bezoeker in een persoonlijk deel van de site kan komen. In dit deel kan de bezoeker zijn eigen Persoonsgegevens verwerken; meer in het bijzonder: vastleggen, wijzigen en raadplegen. Daarnaast heeft het verwerken van de Algemene Persoonsgegevens tot doel financiële vergoeding van de diensten van Solvo BV mogelijk te maken.

7. Medische Persoonsgegevens worden bij bepaalde diensten, bijvoorbeeld het e-consult, ook wel het online consult genoemd, door de individuele bezoeker verstrekt aan de hulpverlener met het oog op een goede beantwoording van de vraag van betrokkene. Dit is in overeenstemming met artikel 21 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bovendien is Solvo BV, volgens het Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 7, afdeling 5 betreffende de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling, gehouden dossier in te richten, te onderhouden en gedurende tien jaar te bewaren. Deze wet is uitsluitend op die diensten van Solvo BV van toepassing die als een geneeskundige behandeling kan worden aangemerkt. De diensten die dat betreft zijn beschreven in aanhangsel C.

5. De wijze van verwerking van Persoonsgegevens

1. De gegevens die Solvo BV verwerkt zijn niet bovenmatig, wel toereikend en ter zake dienend voor het Doel (beschreven in aanhangsel A).

2. Solvo BV is als Verantwoordelijke in de zin van de Wet verantwoordelijk voor het goed functioneren van het Bestand en de verwerking van Persoonsgegevens. Het handelen van Solvo BV met betrekking tot de Persoonsgegevens wordt beperkt door dit reglement. Als dokterdokter.nl B.V. als Verantwoordelijke een andere partij, als Bewerker in de zin van de Wet, opdraagt de verwerking van de Persoonsgegevens ter hand te nemen, dan zal de naam van die partij en de wijze van verwerking beschreven worden in aanhangsel B.

3. Solvo BV is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de onder zijn beheer staande faciliteiten. Daartoe zijn de noodzakelijke maatregelen getroffen met betrekking tot beveiliging van apparatuur en programmatuur in de meest brede zin, waarmee de verwerking van Persoonsgegevens wordt uitgevoerd. Deze ter zake getroffen maatregelen zijn bij dokterdokter.nl als Verantwoordelijke in te zien. Het gaat dus om die voorzieningen van technische en organisatorische aard, die de beveiliging van de bestanden tegen verlies of aantasting van de Persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisname, wijziging of verstrekking van die gegevens beveiligt.

6. Informatieverstrekking aan Betrokkene

U als bezoeker van Solvo BV moet kunnen nagaan wat met de gegevens die u verstrekt hebt gebeurt. Formeel hoeft dokterdokter.nl u daarover niet te informeren omdat u zelf de gegevens hebt verstrekt en hebt verklaard kennis te hebben genomen van het doel van het verzamelen van gegevens. De Wetgever gaat er dan vanuit dat u op de hoogte bent. Solvo BV echter hecht eraan u meer informatie te geven. Deze informatie is per doel in aanhangsel A beschreven. Dit reglement geeft de wettelijk vereiste informatie betreffende de Verantwoordelijke en het Doel van de gegevensverwerking.

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u als Betrokkene recht op inzage van het bestand van uw gegevens en een omschrijving van het Doel van de gegevensverwerking en welke soorten gegevens verwerkt worden. Deze laatste informatie vindt u in aanhangsel A. Een overzicht van de algemene persoonsgegevens kunt u zien via de knop ‘wijzigen persoonsgegevens’. De medische persoonsgegevens door u verstrekt in het kader van een online consult, kunt u op de site inzien via de knop ‘online consult’.

7. Kennisgeving

Middels de hyperlink ‘Privacy’ op alle pagina’s van de website van dokterdokter.nl communiceert Solvo BV met de bezoeker hoe de verwerking van Persoonsgegevens door Solvo BV plaatsvindt. Het betreffende Privacyreglement kan door middel van een verwijzing op de site worden ingezien en desgewenst worden afgedrukt. Eventuele aanvullende informatie ter zake kan via e-mail worden ingewonnen.

8. Vernietiging van Persoonsgegevens

De bezoeker heeft als Betrokkene het recht zijn Persoonsgegevens te vernietigen. Dit kan hij middels een e-mailbericht aan dokterdokter.nl kenbaar maken. Dokterdokter.nl draagt vervolgens zorg voor vernietiging overeenkomstig de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 7, afdeling 5. Die wet stelt dat medische bescheiden, dus het medisch dossier, volgens artikel 455 binnen drie maanden na verzoek daartoe, vernietigd dienen te worden.

9. Klachten

Indien een bezoeker als Betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement, de Wet Bescherming Persoonsgegevens of de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst niet worden nageleefd, dient hij zich te wenden tot Solvo BV als Verantwoordelijke in de zin van de Wet. Indien vervolgens dit voor Betrokkene niet leidt tot een voor hem of haar acceptabel resultaat, heeft Betrokkene de volgende mogelijkheden:

• een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit College kan na onderzoek middels bestuursdwang en zelfs een dwangsom Solvo BV opdragen de overtreding ongedaan te maken;

• ook is het mogelijk bij de Rechtbank een verzoekschrift in te dienen om de als foutief ervaren beslissingen van Solvo BV ongedaan te maken.

10. Looptijd van de verwerking van Persoonsgegevens

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit Reglement van kracht zolang sprake is van verwerking van Persoonsgegevens door Solvo BV. Voor de Geneeskundige Gegevens, verwerkt in ‘mijn medisch dossier’, bedraagt die termijn volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst minimaal tien jaar.

11. Wijziging van het Reglement

Wijzigingen van het Reglement worden aangebracht door de Verantwoordelijke dat wil zeggen Solvo BV. Deze wijzigingen worden vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt van kracht.

12. Inwerkingtreding, inzage en kopieën

Dit Reglement is met ingang van 1 januari 2014 in werking getreden en ten kantore van Solvo BV dan wel op de site www.dokterdokter.nl in te zien. Via de site kan ook een print verkregen worden.

AANHANGSELS

Aanhangsel A

Reikwijdte
Dit aanhangsel volgens artikel 4 van het Privacyreglement van Solvo BV, Krijn Taconiskade 414 1087 HW Amsterdam vormt één geheel met dat Reglement.

Doel van de verwerking van Persoonsgegevens

Algemene Persoonsgegevens
De algemene Persoonsgegevens worden verwerkt door Solvo BV met het doel een inlogprocedure mogelijk te maken zodat de bezoeker zijn eigen Persoonsgegevens kan verwerken; meer in het bijzonder: vastleggen, wijzigen en raadplegen. Het betreft de gegevens: naam zorgverzekeraar met polisnummer, gebruikersnaam en wachtwoord (beide door de bezoeker zelf vast te stellen) en het e-mailadres van de bezoeker.

Ten tweede worden algemene Persoonsgegevens verwerkt door Solvo BV als uitvoering van een overeenkomst. Het gaat hierbij om gegevens die vereist zijn om betaling mogelijk maken. Het betreft de gegevens: voornaam, achternaam, adres inclusief postcode, telefoonnummer, naam zorgverzekeraar en polisnummer hetzij bankrekeningnummer, hetzij creditcardsoort en -nummer (keuze is afhankelijk van de wijze van betaling).

Ten derde worden algemene Persoonsgegevens verwerkt door Solvo BV met het doel statistisch onderzoek te bedrijven gericht op verbetering van de dienstverlening. Zie ook hieronder de aanvullende informatie over dat onderzoek. Het betreft de gegevens: leeftijd, geslacht, postcodegebied (twee eerste cijfers), naam zorgverzekeraar en soort verzekering (particulier of ziekenfonds).

Ten vierde verwerkt Solvo BV algemene Persoonsgegevens ten behoeve van het versturen van de e-mailnieuwsbrief.  Het betreft slechts één gegeven: het e-mailadres van de bezoeker die de nieuwsbrief wenst te ontvangen. De e-mailnieuwsbrief kan commerciële uitingen bevatten.

Medische Persoonsgegevens
Medische Persoonsgegevens worden in het kader van een geneeskundige behandeling door de betrokkene verstrekt aan de hulpverlener om een goede behandeling mogelijk te maken, een en ander in overeenstemming met artikel 21 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij Solvo BV betreft dit het digitaal consult en het on line consult.

Bovendien is de hulpverlener volgens het burgerlijk wetboek, boek 7, titel 7 en afdeling 5, betreffende de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling verplicht een dossier van het digitaal consult en het e-mailconsult in te richten. Solvo BV heeft deze verplichting van de hulpverlener overgenomen.

Statistisch onderzoek
De Algemene en Medische Persoonsgegevens kunnen na anonimisering gebruikt worden voor onderzoek ter verbetering van de diensten van dokterdokter.nl. Het betreft onder andere de volgende vormen van onderzoek:

1. Geanonimiseerde Persoonsgegevens van groepen mensen waarbij de individuele bezoeker niet herkenbaar is noch herleidbaar, kunnen worden gebruikt om het bezoek van de site te analyseren met als doel de bezoeker beter te kunnen bedienen.

2. Algemene en medische geanonimiseerde Persoonsgegevens van groepen mensen kunnen worden gebruikt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, naar de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg, bijvoorbeeld het gebruik van geneesmiddelen, effectiviteit van fysiotherapie en dergelijke. Verder kunnen de resultaten van dergelijk onderzoek gebruikt worden in voorlichting aan de leek en nascholing van professionele hulpverleners.

3. Het verzamelen van Algemene en Medische Persoonsgegevens maken het mogelijk gerichte informatie te verstrekken aan de individuele bezoeker die heeft aangegeven dergelijke informatie te willen ontvangen. Het betreft aanvullende informatie die betrekking heeft op de klacht en het ziektebeeld van de betreffende bezoeker of de hem aanbevolen geneeskundige behandeling inclusief medicatie en andere producten.

Aanhangsel B

Reikwijdte
Dit aanhangsel volgens artikel 5 van het Privacyreglement van Solvo BV, Krijn Taconiskade 414
1087 HW Amsterdam vormt één geheel met dat Reglement.

Beschrijving van de Bewerker

Solvo BV is de Verantwoordelijke voor het verzamelen van de Persoonsgegevens. Solvo BV heeft het bedrijf Yellowstone BV de opdracht gegeven tot hosting van de site; volgens de wet is Yellowstone BV. Bewerker temeer omdat zij inzage in de gegevens kunnen hebben. Dat zal niet aan de orde komen mede omdat de bewerking (hosting) volautomatisch gebeurt.

Het verwerken van de Persoonsgegevens door de bewerker wordt uitgevoerd met behulp van een SSL verbinding.

Aanhangsel C

Reikwijdte
Dit aanhangsel volgens artikel 4 van het Privacyreglement van Solvo BV, Krijn Taconiskade 414 1087 HW Amsterdam vormt één geheel met dat Reglement.

Geneeskundige behandeling

De diensten van Solvo BV die als een geneeskundige behandeling kunnen worden aangemerkt zijn de volgende diensten:

• het online consult, ook wel e-consult of foutievelijk e-mailconsult genoemd.

• een e-mailbericht aan info@dokterdokter.nl

strikt genomen is de beantwoording hiervan geen geneeskundige behandeling en kan het ook niet aangemerkt worden als verwerken van persoonsgegevens. Dokterdokter.nl heeft echter besloten bij de afhandeling de wettelijke verplichtingen te hanteren die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens en voor een geneeskundige behandeling.