Redactiestatuut

 1. Voor de gehele site is de redactie verantwoordelijk voor actualisatie, navigatiestructuur, overzichtelijkheid, stijl- en inhoud.
 2. De aangeboden informatie is gebaseerd op betrouwbaarheid en heeft een informerend en educatief karakter. Er is geen effect- of sensatiebejag. De aangeboden informatie is afkomstig van bronnen als: Nederlandse ziekenhuizen, beroepsorganisaties, Sanoma Uitgevers, solvo.nlgezondheidsplein.nl en ziekenhuis.nl.
 3. De aangeboden informatie moet aansluiten bij de belevingswereld van de (potentiële) bezoeker van de site.
 4. De site heeft een informerende doelstelling, maar advertentie-exploitatie en marketing mogen gerealiseerd worden voor zover ze niet in strijd zijn met onafhankelijkheid van de redactie, privacy van de bezoeker of andere doelstellingen.
 5. Daar waar gebruikers van de informatie op de website persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy gewaarborgd tenzij gebruiker zelf anders aangeeft. Onderdelen van de site zijn alleen toegankelijk voor leden van.
 6. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties op de website. Deze site onderschrijft de HON-principles. Deze zijn opgesteld door de HON Foundation en te vinden op http://www.hon.ch.

Aansprakelijkheid

De redactie van dokterdokter doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar staat niet in voor de medische correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op dokterdokter.nl. De informatie op dokterdokter.nl is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, bijvoorbeeld om je in te lezen voordat je naar de dokter gaat. De inhoud is dan ook niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies. Het gebruik van informatie op dokterdokter.nl en eventuele beslissingen, die je op basis van die informatie neemt, is voor je eigen verantwoordelijkheid.

Gebruik van cookies

Solvo BV en, namens ons Nedstat, gebruiken op deze website cookies voor het meten en analyseren van bezoekcijfers. Hiertoe worden aan de hand van je IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over browsertype en computer verzameld. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt om iemand persoonlijk te identificeren. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op je computer wordt opgeslagen. Indien je niet wilt dat wij cookies gebruiken dien je in je browser ‘cookies off’ in te stellen. Indien je de cookies accepteert zullen zij gedurende vijf jaar op de computer blijven, tenzij je de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

De advertentie-exploitatie door middel van banners op deze website wordt verzorgd door Solvo BV.

Sponsorcode

 • Informatie weergegeven op de websites van Solvo B.V. (o.a. dokterdokter.nl, solvo.nlziekenhuis.nl, gezondheidsplein.nl) is geproduceerd door en/of onder eindverantwoordelijkheid van de redactie, tenzij duidelijk en herkenbaar anders aangegeven op de desbetreffende pagina.
 • De redactionele onafhankelijkheid is gewaarborgd in het redactiestatuut, waarin wordt vastgelegd dat de redactie geheel onafhankelijk van enige commerciële invloed opereert en eindredactie voert.
 • Om de productie en de redactionele inhoud van de websites van solvo te kunnen financieren accepteert solvo bijdragen van sponsors en adverteerders, o.a. in de vorm van duidelijk herkenbare banners en buttons die geplaatst worden op de websites.
 • Aan sponsors wordt de mogelijkheid geboden zich te profileren bij of te identificeren met bepaalde onderwerpen die aansluiten bij hun interesse. Dit gebeurt door duidelijke herkenbare uitingen als buttons, banners of de tekst: “mede mogelijk gemaakt door” die geplaatst worden bij desbetreffende onderwerpen of redactionele inhoud. Wanneer de sponsor geen behoefte heeft aan naamsvermelding wordt volstaan met de vermelding “sponsored” op een pagina, die verwijst naar deze sponsorcode
 • De vermelding van een sponsor bij een bepaald redactioneel onderdeel of onderwerp betekent nooit dat de sponsor de afzender is van de redactionele inhoud of een beslissende invloed heeft gehad op de inhoud (zie artikel 1). Hoogstens kan de sponsor zijn geraadpleegd door de redactie als bron voor het redactionele onderdeel of onderwerp.
 • De redactie zal zo nu en dan bij het produceren van redactionele inhoud bronmaterialen betrekken van derden, waarbij het kan voorkomen dat gebruikt wordt gemaakt van bronmaterialen van sponsors. Ook in deze gevallen ligt de eindverantwoordelijkheid bij een onafhankelijk opererende redactie, en worden de bronmaterialen pas gebruikt door de redactie na toetsing op bruikbaarheid en relevantie voor de lezer.
 • Het kan voorkomen dat solvo op haar websites informatie weergeeft die rechtstreeks en ongewijzigd wordt overgenomen van sponsors of adverteerders, zonder dat de redactie hier eindverantwoordelijkheid voor draagt. In voorkomende gevallen is niet de redactie maar de sponsor afzender en zal deze informatie altijd duidelijk en herkenbaar worden geïdentificeerd als “advertorial” bovenaan de pagina.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. © 1999 – 2017 Solvo BV