Wet verbetering poortwachter (WVP)

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

De Wet verbetering poortwachter (WVP) is op 1 april 2002 in werking getreden. De wet bevat regels om te voorkomen dat u, als werknemer lange tijd thuis zit en uiteindelijk in de WIA belandt, als u wegens ziekte verzuimt. Deze regels zijn bedoeld om reïntegratie (werkhervatting) in uw huidige of in een andere functie te stimuleren.

Deze informatiefolder beschrijft het traject dat u en uw werkgever moeten doorlopen volgens de WVP, als u wegens ziekte verzuimt. Bij dit traject naar reïntegratie gaat het vooral om uw inzet en die van uw werkgever of leidinggevende. De arbodienst moet u en uw werkgever of leidinggevende, ondersteunen en adviseren.

Per 1 januari 2004 betaalt de werkgever gedurende twee jaar uw loon door bij ziekte. De WVP is aangepast aan deze situatie. Dit geldt alleen als u op of na 1 januari 2004 bent gaan verzuimen wegens ziekte. Voor mensen die vóór dit tijdstip verzuimen wegens ziekte, gelden nog de oude regels.

Wat betekent de Wet verbetering poortwachter voor u als werknemer?

Als u verzuimt wegens ziekte, dan moet u ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. De Wet verbetering poortwachter (WVP) schrijft onder andere voor op welk moment, welke partij aan bepaalde verplichtingen moet voldoen om tot reïntegratie te komen.

De WVP geeft aan:

 • welke stappen minimaal moeten worden genomen
 • welke inspanningen minimaal moeten worden verricht

Door:

 • u, als werknemer
 • uw werkgever
 • uw arbodienst

Wat moet er gebeuren als u zich ziek meldt en wat zijn uw plichten als werknemer?

Hieronder staat stap voor stap beschreven welke acties u en uw werkgever moeten ondernemen om u weer aan het werk te krijgen vanaf het moment dat u zich ziek meldt.

Dag 1: Ziekmelding Op de eerste dag dat u verzuimt, meldt u zich ziek bij uw werkgever.

Week 1 tot week 6: Melding bij de arbodienst Uw werkgever meldt de arbodienst dat u verzuimt wegens ziekte. De arbodienst ondersteunt en adviseert u en uw werkgever met zijn expertise, om u weer aan het werk te krijgen. Bijvoorbeeld u krijgt van de bedrijfsarts van de arbodienst het verzoek om te komen op het verzuimspreekuur.

Week 6: Probleemanalyse Als u na zes weken nog ziek thuis bent, maakt de arbodienst een probleemanalyse en een advies over de mogelijkheden tot herstel en reïntegratie. De bedrijfsarts van de arbodienst stuurt de probleemanalyse naar u en uw werkgever. De probleemanalyse dient als basis voor overleg. Er moet minimaal één keer per zes weken overleg plaatsvinden, over de voortgang van het reïntegratieproces.

Overleg tijdens uw verzuimperiode is met:

 • u, als werknemer
 • uw werkgever
 • de arbodienst

In de probleemanalyse geeft de bedrijfsarts aan:

 • welke beperkingen u heeft bij uw werk
 • of u weer aan het werk kunt
 • zo ja, wanneer u weer aan het werk kunt

De bedrijfsarts:

 • onderzoekt welk werk u nog wel kunt doen, als u niet meer in uw eigen functie aan het werk kunt
 • geeft advies over de manier waarop u weer aan het werk kunt gaan, bijvoorbeeld
  • door voor te stellen geleidelijk weer meer uren per week te gaan werken
  • door aanpassingen van de werkplek

Week 8: Plan van aanpak Als u, uw werkgever en de arbodienst verwachten dat u na verloop van tijd weer aan het werk kunt, dan maakt uw werkgever met u afspraken over een snelle en verantwoorde reïntegratie. Deze afspraken worden op papier gezet in het zogeheten plan van aanpak. Dit gebeurt uiterlijk in de achtste week van uw verzuim. U en uw werkgever ondertekenen het plan en ontvangen hiervan een kopie. Inhoud van het plan van aanpak:

 • afspraken die u en uw werkgever maken om tot reïntegratie komen. Bij de opstelling van het plan van aanpak wordt de probleemanalyse van de bedrijfsarts gebruikt
 • afspraken over welke aanpassingen van uw werkplek noodzakelijk zijn, als dit nodig is
 • trainingen en therapieën die u kunt doen om tot reïntegratie te komen

Als tijdens uw reïntegratie blijkt dat u absoluut niet kunt terugkeren naar uw ‘oude’ werk en als uw werkgever ook geen ander werk voor u heeft, dan moet u samen met uw werkgever zoeken naar een functie buiten uw bedrijf. In het plan van aanpak kan een casemanager worden aangewezen.

Een casemanager:

 • bewaakt het reïntegratieproces en de nakoming van de afspraken die zijn gemaakt in het plan van aanpak
 • kan zijn:
  • een medewerker van de arbodienst
  • een medewerker van een reïntegratiebedrijf
  • uw leidinggevende
  • iemand van de afdeling P&O

U en uw werkgever kunnen bij de casemanager terecht als iets niet volgens afspraak verloopt. Het plan van aanpak moet regelmatig door u en uw werkgever worden besproken en als dat nodig is worden bijgesteld. Meestal gebeurt dit één keer in de zes weken. Over al deze zaken kunnen u en uw werkgever advies vragen bij de arbodienst. De werkgever kan er daarnaast voor kiezen om zich verder te laten ondersteunen door een reïntegratiebedrijf of een verzekeraar. Als het uiteindelijk tot een WIA-keuring komt, dan beoordeelt Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de inhoud van het plan van aanpak. Het UWV beoordeelt dan ook of de afspraken zijn nageleefd die in het plan zijn gemaakt.

Week 13: Melding aan Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) In de dertiende week van uw verzuim moet uw werkgever of de arbodienst namens uw werkgever, uw ziekteverzuim melden bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Vanaf week 13: Aanleg van een reïntegratiedossier Uw werkgever moet een reïntegratiedossier aanleggen. Het reïntegratiedossier bevat onder andere:

 • alle afspraken gemaakt door u en uw werkgever
 • de genomen activiteiten gericht op herstel en reïntegratie

Het reïntegratiedossier:

 • draagt bij aan een goede communicatie en verantwoording tussen u, uw werkgever en de arbodienst
 • kan ook bijdragen aan een efficiëntere communicatie met andere partijen, zoals verzekeraars en reïntegratiebedrijven
 • biedt een goede basis voor het verstrekken van medische en arbeidskundige informatie voor de WIA-beoordeling
 • bevat geen medische gegevens. Deze blijven bij de arbodienst

Week 52: bespreking van reïntegratie-inspanningen Aan het einde van het eerste jaar van verzuim, moeten u en uw werkgever de reïntegratie- inspanningen van het afgelopen jaar bespreken. Onder andere wat goed is gegaan en welke verbeteringen en veranderingen wenselijk zijn. Hiermee wordt bereikt dat er een duidelijk perspectief en doel is voor het tweede jaar. Nieuwe afspraken legt u samen met uw werkgever vast in het plan van aanpak.

Maand 20: Ontvangst WIA-informatie van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Als u in de 20e maand van ziekte nog geheel of gedeeltelijk verzuimt, dan ontvangt u van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) informatie over de WIA, waaronder informatie over de WIA-keuring.

Opstellen van een reïntegratieverslag Samen met uw werkgever stelt u een reïntegratieverslag op waarin de medische bijdrage van de arbodienst wordt verwerkt. De informatie uit het reïntegratiedossier vormt de basis voor het reïntegratieverslag. Op de website van UWV (www.uwv.nl) treft u formulieren aan waarmee het reïntegratieverslag wordt opgesteld.

Week 91: Aanvraag WIA-uitkering U, als werknemer vraagt bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een WIA-uitkering aan. Bij deze schriftelijke aanvraag voor een WIA-uitkering, voegt u het reïntegratieverslag toe. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering, beoordeelt het UWV:

 • de reïntegratie-inspanningen van u en van uw werkgever
 • of deze inspanningen voldoen aan de wettelijke voorschriften en algemeen aanvaarde standaarden en protocollen

Het UWV kijkt bij de beoordeling naar:

 • Hebben u en uw werkgever de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het reïntegratiedossier en het reïntegratieverslag goed nageleefd?
 • Heeft uw werkgever aan de wettelijke verplichting om passende arbeid aan te bieden voldaan?
 • Heeft u voldoende meegewerkt aan uw herstel en reïntegratie?
 • Heeft de bedrijfsarts waar mogelijk gebruik maakt van de professionele richtlijnen in de stappen naar medisch herstel en reïntegratie?
 • Heeft uw werkgever, de bedrijfsarts in de gelegenheid gesteld om volgens bovenstaande richtlijnen en normen te handelen?

Week 104: Einde loondoorbetalingsverplichting werkgever Afhankelijk van de WIA-beoordeling door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), ontvangt u na twee jaar een WIA-uitkering. Hiermee stopt de loondoorbetalingsverplichting van uw werkgever. Als u een WIA-uitkering aanvraagt, dan is de reïntegratiepoging niet (geheel) gelukt. Het UWV beoordeelt in hoeverre dit te wijten is aan een tekortkoming van u of uw werkgever. Als één van beide tekort is geschoten of beide zijn tekortgeschoten in de reïntegratie-inspanningen tijdens de afgelopen twee jaar, dan past het UWV sancties toe.

Wat zijn uw rechten als werknemer?

Recht op een deskundigenoordeel U werkt actief aan uw eigen reïntegratie volgens de stappen van de Wet verbetering poortwachter (WVP). Het kan voorkomen dat u en uw werkgever het niet eens zijn over het reïntegratietraject. Bijvoorbeeld over de vraag of u wel of niet kunt werken. Als u er niet samen uitkomt, vraag dan eerst advies bij de arbodienst. Als u het dan nog niet eens bent, kunt u bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een deskundigenoordeel aanvragen. Deskundigen van UWV geven een onafhankelijk oordeel, zodat u en uw werkgever tot een oplossing kunnen komen. Op de website van UWV (www.uwv.nl) vindt u meer informatie en een formulier voor het aanvragen van een deskundigenoordeel.

Recht op twee jaar loon van uw werkgever U heeft tijdens uw ziekteverzuim twee jaar lang recht op loon van uw werkgever, als u zelf actief meewerkt aan uw eigen reïntegratie. Daarna kunt u in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Recht op verlenging van de wachttijd WIA  U kunt samen met uw werkgever verlenging van de wachttijd WIA aanvragen. Dat betekent concreet dat u de aanvraag voor de WIA-keuring uitstelt en dat uw werkgever u ook ná twee jaar ziekteverzuim het loon doorbetaalt. Zo hebben u en uw werkgever extra tijd om tot reïntegratie te komen. Op de website van UWV (www.uwv.nl) vindt u een formulier voor het aanvragen van een verlenging wachttijd WIA.

In samenwerking met

Mr. H.E. Foudraine (auteur) Mr.J.H. Kwantes (consulent)

Bronnen

  • Prof.mr.F.M.Noordam. Socialezekerheidsrecht. Kluwer, 2004, 7e druk
  • Mr.E.J.Kronenburg-Willems. Praktijkgids Sociale Zekerheid. Kluwer, 2004
  • Wet verbetering poortwachter
  • Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar. Aanvulling op de Wet verbetering poortwachter
  • www.rijksoverheid.nl
  • www.uwv.nl

 

Pagina laatst aangepast op 1 juli 2019