Wet verbetering poortwachter (werkgevers)

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

De Wet verbetering poortwachter (WVP) is op 1 april 2002 in werking getreden. De wet bevat regels om te voorkomen dat uw werknemer lange tijd thuis zit en uiteindelijk in de WAO belandt, als hij wegens ziekte verzuimt. Deze regels zijn bedoeld om reïntegratie (werkhervatting) in zijn huidige of in een andere functie te stimuleren.

Deze informatiefolder beschrijft het traject dat u en uw werknemer moeten doorlopen volgens de WVP, als uw werknemer wegens ziekte verzuimt. Bij dit traject naar reïntegratie gaat het vooral om uw inzet en die van uw werknemer. De arbodienst moet u en uw werknemer, ondersteunen en adviseren. Per 1 januari 2004 betaalt de werkgever gedurende twee jaar uw loon door bij ziekte. De WVP is aangepast aan deze situatie. Dit geldt alleen als uw werknemer op of na 1 januari 2004 is gaan verzuimen wegens ziekte. Voor werknemers die vóór dit tijdstip verzuimen wegens ziekte, gelden nog de oude regels.

Wat betekent de Wet verbetering poortwachter voor u als werkgever?

Als uw werknemer verzuimt wegens ziekte, dan moet u ervoor zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. De Wet verbetering poortwachter (WVP) schrijft onder andere voor op welk moment, welke partij aan bepaalde verplichtingen moet voldoen om tot reïntegratie te komen. Overigens moet u er rekening mee houden dat in uw CAO strengere voorschriften kunnen staan. De WVP geeft aan:

 • welke stappen minimaal moeten worden genomen
 • welke inspanningen minimaal moeten worden verricht

Door:

 • u, als werkgever
 • uw werknemer
 • uw arbodienst

Wat moet er gebeuren als uw werknemer zich ziek meldt en wat zijn uw plichten als werkgever?

Hieronder staat stap voor stap beschreven welke acties u en uw werknemer moeten nemen om uw werknemer weer aan het werk te krijgen vanaf het moment dat hij zich ziek meldt.

Dag 1: Ziekmelding Op de eerste dag van verzuim, meldt uw werknemer zich ziek bij u.

Week 1 tot week 6: Melding bij de arbodienst U meldt bij de arbodienst dat uw werknemer verzuimt wegens ziekte. De arbodienst ondersteunt en adviseert u en uw werknemer met zijn expertise, om uw werknemer weer aan het werk te krijgen. Bijvoorbeeld uw werknemer krijgt van de bedrijfsarts van de arbodienst het verzoek om te komen op het verzuimspreekuur.  Het is aan te raden om uw werknemer al in de eerste week van verzuim, aan te melden bij de arbodienst. De arbodienst kan dan snel actie ondernemen, als dit nodig is.

Week 6: Probleemanalyse Als uw werknemer na zes weken nog ziek thuis is, maakt de arbodienst een probleemanalyse en een advies over de mogelijkheden tot herstel en reïntegratie. De bedrijfsarts van de arbodienst stuurt de probleemanalyse naar u en uw werknemer. De probleemanalyse dient als basis voor overleg. Er moet minimaal één keer per zes weken overleg plaatsvinden, over de voortgang van het reïntegratieproces.

Overleg tijdens uw verzuimperiode is met:

 • u, als werkgever
 • uw werknemer
 • de arbodienst

In de probleemanalyse geeft de bedrijfsarts aan:

 • welke beperkingen uw werknemer heeft bij zijn werk
 • of hij weer aan het werk kan
 • zo ja, wanneer hij weer aan het werk kan

De bedrijfsarts:

 • onderzoekt welk werk uw werknemer nog wel kan doen, als hij niet meer in zijn eigen functie aan het werk kan
 • geeft advies over de manier waarop uw werknemer weer aan het werk kan gaan, bijvoorbeeld
  • door voor te stellen geleidelijk weer meer uren per week te gaan werken
  • door aanpassingen van de werkplek

Week 8: Plan van aanpak Als u, uw werknemer en de arbodienst verwachten dat uw werknemer na verloop van tijd weer aan het werk kan, dan maakt u met hem afspraken over een snelle en verantwoorde reïntegratie. Deze afspraken worden op papier gezet in het zogeheten plan van aanpak. Dit gebeurt uiterlijk in de achtste week van uw verzuim. U en uw werknemer ondertekenen het plan en ontvangen hiervan een kopie. Inhoud van het plan van aanpak:

 • afspraken die u en uw werknemer maken om tot reïntegratie komen. Bij de opstelling van het plan van aanpak wordt de probleemanalyse van de bedrijfsarts gebruikt
 • afspraken over welke aanpassingen van de werkplek uw werknemer noodzakelijk zijn, als dit nodig is
 • welke trainingen en therapieën uw werknemer kan doen om tot reïntegratie te komen

Als tijdens de reïntegratie blijkt dat uw werknemer absoluut niet kan terugkeren naar zijn ‘oude’ werk en er is ook geen ander werk binnen uw organisatie, dan moet u samen met uw werknemer zoeken naar een functie buiten uw bedrijf. In het plan van aanpak kan een casemanager worden aangewezen.

Een casemanager:

 • bewaakt het reïntegratieproces en de nakoming van de afspraken die zijn gemaakt in het plan van aanpak
 • kan zijn:
  • een medewerker van de arbodienst
  • een medewerker van een reïntegratiebedrijf
  • een leidinggevende
  • iemand van de afdeling P&O

U en uw werknemer kunnen bij de casemanager terecht als iets niet volgens afspraak verloopt. Het plan van aanpak moet regelmatig door u en uw werkgever worden besproken en als dat nodig is worden bijgesteld. Meestal gebeurt dit één keer in de zes weken. Over al deze zaken kunnen u en uw werkgever advies vragen bij de arbodienst.

U kunt er daarnaast voor kiezen om u verder te laten ondersteunen door een reïntegratiebedrijf of een verzekeraar. Als het uiteindelijk tot een WAO-keuring komt, dan beoordeelt Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de inhoud van het plan van aanpak. Het UWV beoordeelt dan ook of de afspraken zijn nageleefd die in het plan zijn gemaakt.

Week 13: Melding aan Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) In de dertiende week van het verzuim moet u of de arbodienst namens u, het ziekteverzuim melden bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Vanaf week 13: Aanleg van een reïntegratiedossier U moet een reïntegratiedossier aanleggen.

Het reïntegratiedossier bevat onder andere:

 • alle afspraken gemaakt door u en uw werknemer
 • de genomen activiteiten gericht op herstel en reïntegratie

Het reïntegratiedossier:

 • draagt bij aan een goede communicatie en verantwoording tussen u, uw werknemer en de arbodienst
 • kan ook bijdragen aan een efficiëntere communicatie met andere partijen, zoals verzekeraars en reïntegratiebedrijven
 • biedt een goede basis voor het verstrekken van medische en arbeidskundige informatie voor de WAO-beoordeling
 • bevat geen medische gegevens. Deze blijven bij de arbodienst

Week 52: Bespreking van reïntegratie-inspanningen Aan het einde van het eerste jaar van verzuim, moeten u en uw werknemer de reïntegratie-inspanningen van het afgelopen jaar bespreken. Onder andere wat goed is gegaan en welke verbeteringen en veranderingen wenselijk zijn. Hiermee wordt bereikt dat er een duidelijk perspectief en doel is voor het tweede jaar. Nieuwe afspraken legt u samen met uw werknemer vast in het plan van aanpak.

Maand 20: Ontvangst WAO-informatie van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Als uw werknemer in de 20e maand van ziekte nog geheel of gedeeltelijk verzuimt, dan ontvangt hij van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) informatie over de WAO, waaronder informatie over de WAO-keuring.

Opstellen van een reïntegratieverslag Samen met uw werknemer stelt u een reïntegratieverslag op waarin de medische bijdrage van de arbodienst wordt verwerkt. De informatie uit het reïntegratiedossier vormt de basis voor het reïntegratieverslag. Op de website van UWV (www.uwv.nl) treft u formulieren aan waarmee het reïntegratieverslag wordt opgesteld.

Week 91: Aanvraag WAO-uitkering Uw werknemer vraagt bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een WAO-uitkering aan. Bij deze schriftelijke aanvraag voor een WAO-uitkering, voegt uw werknemer het reïntegratieverslag toe. Om te bepalen of uw werknemer in aanmerking komt voor een WAO-uitkering, beoordeelt het UWV:

 • de reïntegratie-inspanningen van u en van uw werknemer
 • of deze inspanningen voldoen aan de wettelijke voorschriften en algemeen aanvaarde standaarden en protocollen

Het UWV kijkt bij de beoordeling naar:

 • Hebben u en uw werknemer de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het reïntegratiedossier en het reïntegratieverslag goed nageleefd?
 • Heeft u aan de wettelijke verplichting om passende arbeid aan te bieden voldaan?
 • Heeft uw werknemer voldoende meegewerkt aan zijn herstel en reïntegratie?
 • Heeft de bedrijfsarts waar mogelijk gebruik maakt van de professionele richtlijnen in de stappen naar medisch herstel en reïntegratie?
 • Heeft u de bedrijfsarts in de gelegenheid gesteld om volgens bovenstaande richtlijnen en normen te handelen?

Week 104: Einde loondoorbetalingsverplichting werkgever Afhankelijk van de WAO-beoordeling door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), ontvangt uw werknemer na twee jaar een WAO-uitkering. Hiermee stopt de loondoorbetalingsverplichting van u, als werkgever.  Als uw werknemer een WAO-uitkering aanvraagt, dan is de reïntegratiepoging niet (geheel) gelukt. Het UWV beoordeelt in hoeverre dit te wijten is aan een tekortkoming van u of uw werknemer. Als één van beide tekort is geschoten of beide zijn tekortgeschoten in de reïntegratie-inspanningen tijdens de afgelopen twee jaar, dan past het UWV sancties toe.

Wat zijn uw rechten als werkgever?

Recht op een deskundigenoordeel U werkt actief aan reïntegratie van uw werknemer volgens de stappen van de Wet verbetering poortwachter (WVP). Het kan voorkomen dat u en uw werknemer het niet eens zijn over het reïntegratietraject. Bijvoorbeeld over de vraag of hij wel of niet kan werken. Als u er niet samen uitkomt, vraag dan eerst advies bij de arbodienst.

Als u het dan nog niet eens bent, kunt u bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een deskundigenoordeel aanvragen. Deskundigen van UWV geven een onafhankelijk oordeel, zodat u en uw werknemer tot een oplossing kunnen komen. Op de website van UWV (www.uwv.nl) vindt u meer informatie en een formulier voor het aanvragen van een deskundigenoordeel.

Recht op twee jaar loon van u, als werkgever Uw werknemer heeft tijdens zijn ziekteverzuim twee jaar lang recht op loon van u, als hij zelf actief meewerkt aan zijn eigen reïntegratie. Daarna kan uw werknemer in aanmerking komen voor een WAO-uitkering.

Recht op verlenging van de wachttijd WAO U kunt samen met uw werknemer verlenging van de wachttijd WAO aanvragen. Dat betekent concreet dat de aanvraag voor de WAO-keuring wordt uitgesteld en dat u ook ná twee jaar ziekteverzuim het loon doorbetaalt. Zo hebben u en uw werknemer extra tijd om tot reïntegratie te komen. U voorkomt hiermee in veel gevallen dat u te maken krijgt met een hogere WAO-premie. Op de website van UWV (www.uwv.nl) vindt u een formulier voor het aanvragen van een verlenging wachttijd WAO.

In samenwerking met

Mr. H.E. Foudraine (auteur) Mr.J.H. Kwantes (consulent)

Bronnen

 • Prof.mr.F.M.Noordam. Socialezekerheidsrecht. Kluwer, 2004, 7e druk
 • Mr.E.J.Kronenburg-Willems. Praktijkgids Sociale Zekerheid. Kluwer, 2004
 • Wet verbetering poortwachter
 • Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar. Aanvulling op de Wet verbetering poortwachter
 • www.uwv.nl
 • Www.rijksoverheid.nl

Pagina laatst aangepast op 1 juli 2019